วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

It’s All in the Cream
In a world where physical comeliness matters, it is only natural for people to find ways to maintain and protect their God-given potentials. Since not everyone is endowed with physical beauty based on the standards of the majority, more and more people search endlessly for products and services that would give solution to their physical flaws.

One of the most common complaints of people when it comes to skin is having infected and irritated pimples or acne breakout. Identified by superficial skin eruptions, acne in adults as well as acne in teenagers can be upsetting and disfiguring aside when left untreated.

Today, the market offers a wide range of acne treatment and products to cure acne. Among the so many products available, acne creams are proven to be one of those quite effective in treating acne in different stages.

Buying Acne Creams

Buying and using acne creams is indeed a good option in combating the skin disorder. But, before you purchase acne creams, try to research first on how the formulation and content of these creams help cure the skin infection:

- According most dermatologists, acne creams are effective to treat acne because these are quickly absorbed by the skin.

- It is a good option to cure acne because it is made from natural substances gathered from reliable and effective sources.

- Quality acne creams can help you get rid of adult acne as well as teen acne while preventing possible acne scarring.

- It is proven that the natural substances found in acne creams are complex compounds that combine natural antibiotic peptides proven to fight acne infection within the skin follicles; bio-available allantoin & skin regenerating peptides to vanish dark marks, prevent and repair acne scars; glycolic acid that opens clogged pores and allows for the other ingredients to penetrate deeply into the skin follicles; vitamins that stop the progress of inflammation; collagen and elastin which help restore the natural moisturizing capacity of a healthy skin.

- Most medical experts agree that acne creams work for most people that have mild acne. It is also proven to work for those who have developed severe acne infection when it is used simultaneously with oral antibiotics or retinoids/accutane to detoxify your skin.

- Acne creams that are applied twice a day are known to speed up the process of clearing the skin’s sebaceous glands of debris. This will get rid of acne bacteria within the skin follicles that eventually lead to the clearance of acne marks and repair acne scarring.

You have to bear in mind that before you buy acne creams, you have to make sure that they are hypoallergenic and can be used by children or pregnant women without enduring any pain or discomfort by checking the label. Knowing the ingredients used in the product will ensure that the acne cream has balanced formulation to deliver effective results. It will also pay to do a little research about the acne creams available in the market today because it will determine which is the best and suitable for your skin type.

After the initial application of the acne cream you bought, observe how your skin reacts to the product. Take note of the visible changes you notice to prevent possible side effects. If you think that the acne cream does not work on your skin after the prescribed length of time to be taken, stop using the product to avoid further damage on your skin.


Enjoy Fresh And Healthy Skin
Acne is a skin disorder resulting from the actions of hormones and other substances on skin’s oil glands and hair follicles. These things often lead to plugged pores and outbreak of lesions more commonly known as pimples and zits. Acne lesions basically occur on the face, back, chest, neck and shoulders. Thus acne is a term for plugged pores [blackheads and whiteheads], pimples and even deeper lumps [cysts and nodules] that appear in different parts of the body.

How does acne develop?

Acne is a disease of the pilosebaceous units [PSUs], which consists of sebaceous glands connected to a canal, called a follicle that contains a layer of fine hair. These sebaceous glands produce an oily substance called sebum that normally empties onto the skin through the opening of the follicles. When the walls of this plugged follicle breaks down, it starts spilling everything like sebum, bacteria and shed skin cells, thereby leading to lesions and pimples.

Factors that make acne worse

Although the exact cause of acne is still unknown, but doctors have a strong belief that they result from various factors. One of the main factors include sudden burst of androgens that occur more during puberty. The factors of acne include heredity or genetics. Children usually have a tendency of getting acne from their parents and often get affected due to usage of drugs like androgens and lithium.

However, there are several factors that can make acne worse:

- Changing hormone levels in adolescent girls and adult women

- Stress and anxiety

- Excess secretion of oil after using of skin products like moisturizers and cosmetics.

- Pressure from tight collars, tight sports uniform and backpacks

- Environmental irritants like pollution and high humidity

- Hard scrubbing of skin

- Squeezing or picking at blemishesTypes of acne

People suffering from acne can basically have a variety of lesions that can act as a detriment to the skin.

Following are the types of acne:

Comedo – an enlarged and plugged hair follicle that mainly produces whiteheads

Papules – inflamed lesions that usually appear as small pink bumps on the skin that can appear to be tender on touch

Cysts – deep, painful and usually pus-filled lesions that can cause scarring

Nodules – large painful solid lesions that are lodged deep within the skin

Pustules – papules topped with white and yellow pus-filled lesions that are basically red at the base

How to treat acne?

Dermatologists normally treat acne but often you can use some homemade recipes to prevent severe acne. You should wash your face at least thrice a day with cold water and a mild cleanser. Using essential oils like lavender, chamomile, calendula, juniper and mint with almond oil on your skin will give effective results. You should also start adding zinc supplements to your diet and avoid caffeine, junk food and salty foods.

Other than these homemade recipes, you can also take prescribed medicines that contain benzoyl peroxide, salicyclic acid, sulfur, Azelaic acid, vitamin A, and OTC topical medicines to recover fast from acne.


Combating Acne at Home
Aside from the appearance of early signs of aging like wrinkles, one of the most common skin problems of people is the development of acne.

Acne—being a medical condition and a skin disorder—is caused by increased hormones especially for teenagers, the enlargement of sebaceous glands that attached are to the hair follicles, increased sebum or oil production and presence of acne-casing bacteria on the skin.

Simplifying Acne Medication

Although it is advisable to consult the dermatologist or the doctor first before doing anything to sure acne, there are some safe and effective home remedies for acne that can be done without major consultations with the experts.

1. Vitamin therapy. One of the safest home remedies for acne is treatment through vitamins such as niacin, vitamin A, and Vitamin E.

For effective results, the patient is advised to take at least 100 milligrams (mg) of niacin, 50,000 international units of vitamin A three times a day and 400 mg of vitamin E once daily for at least one month.

2. Zinc treatment. The use of zinc in curing acne is becoming more popular in the field of nutrition and wellness nowadays. After showcasing impressive results in some acne cases, more and more people are now taking in zinc in therapeutic dosages of 50 mg thrice daily.Available in tablet and in capsule forms, the acquisition of zinc is now related to the treatment of acne. In its tablet form, zinc can be purchase under the name Zinfet with 200 mg while in capsule form, it can be brought under the name Ulseal 220 mg. In the home zinc treatment, the acne patient can take of 50 mg daily in one month. If positive changes occur, the dosage can be reduced to 25 mg.

3. Orange peel remedy. Aside from being a good source of vitamin C, orange—using its peel—has become a popular home remedy for curing acne. After pounding the peel with water on a piece of stone, the patient can apply the mixture on to the areas affected by acne.

4. The lemon remedy. This is probably one of the simplest remedies you can do at home to cure your acne. By extracting the lemon fruit’s juice and applying it regularly on the skin, you can terminate persistence pimples that may cause acne.

5.Garlic treatment. Contrary to common conception, the use of garlic is indeed one of the most effective ways to treat acne. By rubbing raw garlic on the affected area several times a day, you can achieve a clearer and spotless skin.

And by eating at least three seeds of raw garlic daily for a month, you can purify your blood stream and cleanse it to keep acne-causing bacteria away.

6. Coriander and mint juice remedy. Another known effective home remedy for acne is the application of coriander juice or mint and turmeric powder mixture on the face. Make sure that you cleanse your face thoroughly before applying it at night.

7. The fenugreek paste treatment. Aside from using its seed to make curry powder, fenugreek—through its leaves—can be a useful remedy for acne. Making a paste out of its leaves, you can produce a facemask that can be applied at night to prevent pimples and blackheads.

8. The cucumber remedy. Grated cucumber is considered as the best toner for the skin. By applying grated cucumber slices on to face, eyes, and neck for 15 to 20 minutes, you can eliminate persistent blackhead and pimples.

9. An all-fruit and well balanced acne diet. Eating fresh juicy fruits apples, pears, grapes, peaches, and pineapples and peaches combined with healthy vegetables can eliminate the possibility of developing acne.

Other home remedies for acne include warm-water enema, exposure to sun and air baths and hot Epsom salts bath.


Acne: 10 Most Common Myths
What we think we know about acne is steadily being replaced by what scientists are learning. Meanwhile, many myths continue to circulate and endure. Clearing up some of the misunderstandings about acne is what this article is about.

Myth #1: Acne only affects appearance. Acne can also cause deep psychological distress. Severe acne can lead to low self-image and feeling depressed. There is a strong link between severe acne and social withdrawal.

Myth #2: Acne is caused by poor hygiene. While skin infections are associated with acne, lack of cleanliness is not the reason for acne outbreaks. The combination of oil and dead cells which produce acne is located beneath the skin's surface where it is impossible to clean it away. Gentle cleansing with soap and water once or twice daily will keep your skin as healthy as possible. Scrubing too hard may worsen acne.

Myth #3: Acne is caused by specific foods. Chocolate has long had a reputation as a pimple producer. Studies have shown no scientific evidence that this is true. The same holds true for potato chips and sugar. There are some foods that do seem to aggravate (not cause) the condition: milk and foods high in iodine, such as seafood.

Myth #4: Acne has to run its course. There are many acne treatments available both over-the-counter and stronger medicines from a dermatologist.

Myth #5: The more acne medicine the better. Some people believe that if their acne gets worse they should just use more medicine. That's a bad idea because medicines can be dangerous when taken in large quantities. Excess use of acne ointments may just irritate the skin further.

Myth #6: Sunbathing is good for acne. Exposure to the sun dries out excess oils, so it does improve acne short-term. However, long-term the skin adapts and the acne is unfazed. Worse, there is scientific evidence that sun exposure damages the skin and increases the chance of skin cancer.

Myth #7: Makeup causes acne. Some makeup products can clog the pores, which is bad for the health of your skin. Cosmetics that are labeled "noncomedogenic" or "nonacnegenic" are safe to use. Some brands are made with ingredients that actually treat acne.

Myth #8: Acne is only a teenage condition. While most teens have acne, so do many adults. Acne generally clears up by the early 20s. But some people experience acne for the first time as late as their 40s. And for the most unfortunate of all, some people endure acne flare-ups their entire lives.

Myth #9: Acne is related to sex. We've probably all heard that either celibacy or too much sex causes pimples. There is no evidence for this. There is a link between sexual activity and hormone production, but the relationship between sex and the production of sebum (the oily substance which combines with dead skin cells to cause acne) is not known. Stress and anger also affect hormone levels.

Myth #10: Popping pimples is the best way to get rid of themThe fact is popping pimples may worsen acne by spreading the bacteria that is causing it. Popping can also lead to eventual scarring, which in severe cases, can be permanent.


วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

What Causes of Acne?
Although much has already been researched about acne, there is still no clear preventive measure or even a treatment procedure that will complete eradicate its occurrence. This is perhaps because acne is not caused by just one factor but a host of factors that are all interconnected, contributing to the end product. To cure it, one need to take care of every consideration and to tell you the truth, there are a lot.

So what exactly causes acne?

Before going into the mysteries and procedures of acne occurrence, one must first determine what is acne. Acne is a skin condition characterized by the occurrence and presence of bumps on the skin. These bumps may be a whitehead; a blackhead, which is a whitehead with a black center; some pustules, which often have yellow or white center filled with pus and some nodes. A ski condition that involves only one or two pimples or a condition that you can count your pimples in your hands is not acne but just the eruption of the skin.

Acne can occur in all ages, although teenagers are often plagued by it because of changes in their bodies during the adolescent period. Adult acne, actually is quite prevalent, affecting 25 percent of men in their mid-twenties to their early forties and 50 percent of women in the same age range.

Acne occurs when the pores of the skin is clogged by excess oils, dead skin cells that line up the pores and dirt. This often happens when the hair follicle in the skin is trapped inside by sebum and dead cells. When these three factors interact with each other, eruptions may occur. When the acne bacteria, propionibacterium acnes, which is actually part of the skin’s natural environment, mix with the excess sebum, it will multiply and eventually lead to skin eruptions.

Scientists believe that acne is largely due to the change in the levels of androgenic hormones in the body, the hormone that is associated with the male and with growth and development. When testosterone is produced in the body, the hormone is metabolized in the skin producing dihydrotestosterone. It is this chemical that causes the sebaceous glands to produce excess oils on the skin.

Although, sebum, dead skin cells and bacteria are the main culprits, there are some factors that also contribute in the development of acne. One of these factors is medications or any chemicals that are put on the skin. Let’s face it, there are skins that are too sensitive for their own good. This is why it is important that one consults first a dermatologist before putting chemicals on the skin.

Another risk factor for acne is the changes in the body system, which often occurs during pregnancy, menstruation and other hormonal abnormalities.

Although propionibacterium acnes, the skin’s resident and natural bacteria is already present in the skin, there are other unwanted bacteria that may attack the skin. Inflammation occurs when the body sends white blood cells to fight off the bacteria and gets clogged in the pores.

Although not proven conclusively yet, there are some who believe that stress can also contribute in the development of acne. This may be tied up with the fact that stress in the body may also wrought changes in the internal body system, which in turn can trigger abnormal hormonal response.


Acne Scarring 101
When acne heals or when treated by a dermatologist, there are some instances when it will leave some scarring on skin. This is especially true with acne that appears on the later stages of life. Adult skin does not have a store of collagen that helps the skin heal and regenerate. Scarring may also occur when the acne is quite severe. This is because the problem is more intensive, cutting through the skin with more depth than what is usually seen with acne that are only on the surface.

A scar may initially appear as reddish in appearance. After a white, when the skin heals and try to regenerate, the scar will become lighter, sometimes turning white, several shades lighter than the skin tone. There may be pain sometimes, even irritation. Itching is of course not uncommon because as the skin heals, the wound dries up. Sometimes, there may also be some inflammation, swelling and redness.

Normally, only nodules and cystic acne types result in scarring. However, there are people who are more prone to scarring than others. With these people, even the common lesions may result in scarring if not treated well. This is why it is important that people have their acne treated even at the initial stages to prevent scarring and permanent damage to the skin.

Basically, there are two kinds of acne. One kind is the one caused by the increase in tissue formation while the other is caused by the loss of tissue on the skin. The former is what people call keloids, which does not look like your usual scar. Keloids are bumps of skin that resemble a pimple, forming even after the wound has already healed. It can even form on the surrounding healthy tissue. Keloid scarring is actually quite rare and only affects people who have family history of it.

Hypertrophic scars, on the other hand, form above the skin level and appear as bulges and bumps on the skin. Because of this, some people do not think of it as scars but rather pimples that have not yet healed.

The more usual scars are the deep and shallow kind that resembles small crevices on the skin. These are called the Atrophic scars, which are formed below the skin level. There are several types of these kind of scar depending on the shape that it forms on the skin. The ice pick scars, which is the most common, is characterized by deep pits that form v-shapes on the skin. Another form is the boxed scars that are usually seen on temple and cheeks. They are angularly shaped, almost similar to the ones gotten in chicken pox. They can be either superficial or deep depending on the severity of the acne condition. The rolling scar, on the other hand, is the kind that gives the skin a wave-like appearance.

Scarring can actually be treated depending on the severity of the scarring problem, your skin type and of course the type of scars that you have. Sometimes, the location of the scars will also affect the treatment. Often, scarring at the back and at the chest are more difficult to treat compared to those found on the face.

There are a lot of treatment procedures available for scarring such as corticosteroid injections and cryosurgery. Surgical procedures may also be done to remove the scarring as well as x-ray therapy.


Knowing About Adult Acne
Acne has long been associated with the adolescence stage, perhaps because this is the time when breakouts occur but adults can also develop acne and having no acne when you were a teenager does not mean that you will not have one when you reach your 20s and 30s.

In fact, there are many that only develop the condition later in life. Doctors attribute the phenomenon to the fact that internal body systems and make up change over time and one factor that causes the development of acne is the body’s hormones. Another theory is the fact that there are certain types of acne that only occur when one is already an adult.Although there is no conclusive evidence that the rate of occurrence for adult acne has risen up, more and more adults are observed to be seeking treatment for their conditions. This may be brought about by increasing awareness on the problem of acne in adults and the fact that it can be cured.

About a quarter of men in their mid 20w to their early 40s experience or develop acne. Women, however, have a bigger problem as they are most likely to develop adult acne. In fact, about 50 percent of women in the same age range have acne breakouts. Another bad news is the fact that controlling the acne does not mean that recurrence will not occur. There are even some people who get acne problem when they are about 40 years old, some even beyond 50.

Unlike with adolescent acne when the skin is much more elastic and its ability to heal and regenerate is still fast, adult acne is more prone to permanent scarring. This is perhaps because as one grows older, the skin loses its collagen which primarily needed for the skin to heal and bounce back after much damage. Another reason is that adult acne conditions are often more severe than what is usually experienced during adolescence.

Although there is really no preventive measure that will completely eradicate the possibility of developing acne later in life. As mentioned earlier adult acne is actually caused by the changed in the internal body system. There is really nothing much that one can do about that.

Still, it does not hurt to develop practices that may prevent mild cases of acne from exacerbating further. One of the steps to consider of course is to always keep the face clean. Although any soap will actually do to clean the face, there are people whose sensitive skins do not respond well to the harshness of some body soaps. Dermatologists therefore recommend the use of a mild soap that is water soluble to make sure that it will go easy on the skin and it will not leave any traces that can clog the skin further.

Another preventive measure is the use products that will reduce the oil on the skin such as facial masks that are often worn while sleeping, which is the time when oil production goes on haywire. Another is the use of rice paper during the day, which helps in controlling the oily environment where the acne bacteria thrives on.

Exfoliation and disinfection are also needed to keep the acne bacteria at bay. Products with 1% to 2% beta hydroxy acid (BHA) or an 8% alpha hydroxy acid (AHA) ingredients are great exfoliants. BHA is actually better than AHA but some people are allergic to it. Benzoyl Peroxide, on the other hand, is the first line product that is used to disinfect the skin and kill of the bacteria.


Options to Fighting Acne
Although much is already known about how pimples and acne occur and develop, there are still a lot of people who find fighting the condition a life long trial.

There is actually little that people can do to stop its occurrence. There are people who are just blessed with great skin, meaning that their body hormones do not wreak havoc on their pores. Scientific studies have shown that acne is very closely linked to the amount of oil that the body produces.

Excess oils that are produced in the pores of the skin get trapped inside by either the dirt and the dust that the skin absorbs from the environment or by the abnormal structure of the pores. When these oils remain inside the pores for a long time and get to interact with the dirt, dead skin cells and the bacteria, propionibacterium acnes, found in the pore lining, skin eruptions occur in the form of acne.

With so many considerations to think of, it is not surprising that fighting acne does not only involve just one step but a multistep regimen that one must get right. Dermatologists agree that in order to fight acne, one must first reduce the oil production in the skin as this is the environment that the bacteria propionibacterium acnes oh so love. The second step is to exfoliate the skin’s surface so that the pore shape and the function improve. The third step is to disinfect the skin and kill of the bacteria causing the inflammations.

Within these three steps are a host of alternatives that can make anyone head spin. And the worst thing is, you can never really know what alternative is the right one for your skin as some people may be allergic to certain types of chemicals and may even exacerbate the condition rather than improve them. As much as it hurts the skin, one must do some trial and error experiments to find out the best combination of treatments for your skin.

Among the steps in fighting acne, the hardest to do is perhaps the elimination of unwanted oils in the skin. Oil production is already innate in the body and the amount that it produces is really dependent on our hormones. This is also the explanation why teeners are more prone to acne than adults. Still, there are products like clay masks that absorb oil a lot. Another good product is Philip’s Mils of Magnesia, a liquid magnesium hydroxide facial mask that absorbs the oil in the skin.

To exfoliate the skin, products that contain beta hydroxyl acid and alpha hydroxyl acid is used. There are a lot of these kinds of products available in the market. As a general rule, BHA is often preferred over AHA because the former is much better in penetrating through the oils on the pores. There are however some people who just can’t use BHA, so AHA is the next best thing.

For fighting bacteria, there is nothing like benzoyl peroxide. Numerous studies have already shown how effective this can be in fighting acne by disinfecting the skin. One reason for the effectiveness of bezoyl peroxide is the fact that it can penetrate through the hair follicles and go deep into the pores and kill all the bacteria. Alcohol may sometimes be effective but it can also irritate the skin.


Acne: Fact And Fiction
Myths about acne die hard. Old wives tales about its causes continue to persist, in spite of scientific condition to the contrary. This article aims to shed light on some common myths about acne and attempts to separate fact from fiction.

Myth 1: People who have acne are unclean and maintain poor hygiene

There is absolutely no truth to this statement. Acne is caused by a hormonal imbalance in the body. When the oil glands responsible for keeping our skin waterproof and moist, over react to produce excessive quantities of sebum, they block the associated hair follicle, causing clogged pores, which develops into acne. So hygiene has absolutely nothing to do with it. In fact unnecessary scrubbing of the skin can exacerbate the problem. Do take care of your skin though - wash your face gently and pat dry.

Myth 2: Eating the wrong foods will lead to acne

The fact is that there is no co-relation between what you eat and acne. The chocolates, the French fries, the cheese pizza, and all those other fatty foods that have been lambasted ever so often, because of their unhealthy consequence have no affect whatsoever on your skin. However, eating a well balanced diet makes sense. So while you don’t have to be concerned as to whether your favorite treat affects your skin (at least directly), do remember that it does affect your overall health.

Myth 3: Acne is caused by stress

The truth is that the stress that most of us experience as part of our day-to-day existence does not lead to acne. Sometimes, acne can arise as the side-effect of drugs taken to treat severe stress. Talk to your doctor to find out if your stress medication is responsible for your acne. Stress can however make an already existing acne condition worse.

Myth 4: Acne is a merely a cosmetic disease

Well, acne does affect the way you look and yes, it is considered a threat to your physical well being. However, the fact remains that in some cases acne can lead to permanent scarring which is more than just purely cosmetic. Acne affects people psychologically. It is known to affect their perception of themselves, their self-esteem and confidence and their interaction with others. It can cause feelings of frustration, depression and social embarrassment.

Myth 5: Acne can not be cured

With the kind of products that are available in the market today, there is no reason why anyone should have to suffer the agony caused by acne. The fact is that acne can be cleared up with the right medication and a regime specific to their needs. Consult your dermatologist if you have acne.


วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

ท้าชน

ไท (แบงค์ วงแคลช) ชายหนุ่มที่เพิ่งหลุดจากคดีมาด้วยการวิ่งเต้นของ แทน(แบงค์ วงแคลช) พี่ชายฝาแฝด แต่เมื่อไทพ้นโทษออกมาได้ เขาพบว่าพี่ชายของเขาบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นโคม่า ไท ได้รับรู้เรื่องราวจากแป้ง (คณุตรา ชูช่วยสุวรรณ) แฟนสาวของแทนว่าพี่ชายของเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอันตรายบางอย่าง เพราะต้องการหาเงินมาช่วยสู้คดีให้เขา ไท รู้สึกผิดที่มีส่วนที่ต้องทำให้พี่ชายต้องเป็นแบบนี้ จึงออกสืบหาข้อมูลว่า เกิดอะไรขึ้นกับแทนกันแน่ ในที่สุด ไท ได้เข้ามาสู่วงการแข่งบาสเถื่อน ซึ่งเป็นเกมการพนันใต้ดินที่มีผู้ทรงอิทธิพลหนุนหลังอยู่ โดยเกมนี้ไม่มีกฏกติกาใดๆ เพียงแค่ให้ผู้เล่นหาทางยัดลูกลงห่วงให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม เมื่อไทต้องการรู้ให้ได้ว่าใครหรืออะไรคือต้นเหตุให้ แทน พี่ชายของเขาต้องมานอนไม่ได้สติอย่างที่เป็นอยู่ เขาจึงเข้าร่วมทีม "ไฟร์บอล" กับ สิงห์(แซม เกษม) เค(เอิร์ท อณุวัฒ) อิค (กานต์ณัฐ เสมอใจ) และหมึก(กัมปนาท อั้งสูงเนิน) ของเฮียเด่น ซึ่งกว่าที่ไทจะได้รู้ความจริงทั้งหมด เขาต้องแลกด้วยอะไรอีกหลายอย่างซึ่งอาจรวมถึง "ชีวิต" ของเขาเองด้วย


http://www.youtube.com/watch?v=ksjiLZy9W8c&feature=PlayList&p=7305E9C2B5716194&index=0&playnext=1
Custom Search